• Polski
 • Русский
 • English


Import Docelowy

Refundacja Importu Docelowego

REFUNDACJA IMPORTU DOCELOWEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o refundację: Wypełnij  i podpisz wniosek o wydanie zgody na refundację sprowadzanego z zagranicy produktu leczniczego/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
 2. Oświadczenie o ubezpieczeniu: Dołącz dokument potwierdzający prawo pacjenta do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
 3. Zaświadczenie lekarskie: Dostarcz zaświadczenie lekarskie, które zawiera pełną informację o chorobie pacjenta, potwierdzone przez lekarza. Zaświadczenie może być podpisane przez lekarza podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub certyfikatu ZUS.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

 1. Wersja papierowa: Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją prosimy złożyć lub przesłać do Ministerstwa Zdrowia na adres:Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa
 2. Elektronicznie: Wniosek można także przesłać elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną pod adresem: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

WAŻNE:

Zgodnie z przepisami art. 39 ustawy o refundacji, wnioski o wydanie zgody na refundację powinny być opatrzone odpowiednim podpisem:

 • Własnoręczny – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty – w przypadku wniosków składanych elektronicznie.

Wzór wniosku o refundację produktu na import docelowy 

Procedura Importu Docelowego

PROCEDURA IMPORTU LEKÓW NIEZAREJESTROWANYCH W POLSCE

Decyzja o terapii lekiem niezarejestrowanym:

Decyzję o konieczności skorzystania z terapii lekiem niezarejestrowanym w Polsce podejmuje lekarz prowadzący. Wystawia on zapotrzebowanie w systemie SOID. Wniosek automatycznie trafia do właściwego Konsultanta Wojewódzkiego.

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego:

Konsultant Wojewódzki, specjalista w zakresie określonej przez lekarza terapii, opiniuje wniosek lekarza w systemie SOID. Następnie wniosek jest przesyłany do Ministerstwa Zdrowia

Decyzja Ministerstwa Zdrowia:

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Wojewódzkiego, wniosek jest przesyłany do Ministerstwa Zdrowia, które podejmuje decyzję o możliwości importu docelowego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Refundacja:

Pacjent ma możliwość dodatkowego złożenia wniosku o refundację produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Ministerstwa Zdrowia.

Składanie dokumentów w aptece:

Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia na import docelowy oraz opcjonalnie zgody na refundację, pacjent zgłasza się do wybranej apteki z kompletem dokumentów:

 1. Wniosek na Import Docelowy leku (pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Zdrowia).
 2. Zgoda na refundację (opcjonalnie – jeśli została przyznana).
 3. Recepta na Import Docelowy (zgodna z rozporządzeniem).

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie importu docelowego oraz jego refundacji

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie importu docelowego  oraz jego refundacji

W związku z powtarzającymi się zapytaniami w sprawie realizacji zapotrzebowań na import docelowy oraz refundacji indywidualnej wydanej dla pacjenta na lek sprowadzony z zagranicy, Minister Zdrowia uprzejmie przypomina:

 • Od 1 stycznia 2021 r. zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dalej zwanych produktami, są wystawiane i rozpatrywane w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Importu Docelowego (SOID). Szczegółowe informacje o systemie wraz z instrukcją dla użytkowników i filmami instruktażowymi dostępne są na stronie: https://soid.ezdrowie.gov.pl/Home/Help
 • Zapotrzebowania w formie papierowej mogą być składane w przypadku braku dostępu do SOID wynikającego z awarii systemu lub działania siły wyższej, a także w przypadku podmiotów leczniczych wymienionych w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 • Zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie przekazane do hurtowni farmaceutycznej w terminie 60 dni od dnia jego rozpatrzenia przez Ministra Zdrowia. Termin sprowadzenia produktu z zagranicy jest uzależniony od jego dostępności zagranicą i działania hurtowni farmaceutycznej.
 • Nie istnieje możliwość sprowadzenia z zagranicy innego produktu niż konkretnie wskazany na potwierdzonym przez Ministra Zdrowia zapotrzebowaniu (dane o produkcie wskazane na zapotrzebowaniu identyfikują produkt). W przypadku braku możliwości realizacji zapotrzebowania np. z powodu niedostępności produktu zagranicą, hurtownia farmaceutyczna powinna poinformować aptekę o problemie ze sprowadzeniem produktu, w celu ustalenia z pacjentem i lekarzem możliwości zastosowania innego produktu. W sytuacji konieczności sprowadzenia z zagranicy innego produkt, konieczne jest wystawienie nowego zapotrzebowywania.
 • Decyzja Ministra Zdrowia o zgodzie na refundację jest ważna wraz z zapotrzebowaniem na sprowadzenie produktu z zagranicy. W przypadku wystawienia nowego zapotrzebowania na sprowadzenie produktu z zagranicy, aby ubiegać się o refundację należy złożyć nowy wniosek.
 • Aby odebrać z apteki, za odpłatnością ryczałtową, produkt sprowadzony z zagranicy należy posiadać decyzję Ministra Zdrowia o zgodzie na refundację tego produktu. Brak decyzji Ministra Zdrowia o refundacji nie może być powodem odmowy realizacji zapotrzebowania na sprowadzenie produktu z zagranicy.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie importu docelowego oraz jego refundacji

 

Copyright © 2024 Apteka Pod Lwem.pl | All Rights Reserved. Realizacja: SilverFox Agencja Marketingowa

Formularz kontaktowy

  Formularz kontaktowy


   Formularz kontaktowy

    Formularz kontaktowy

     Apteka Internetowa E-Apteka
     Apteka Internetowa E-Apteka